Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden VoF A.I.Pudovkin en A.N.Pudovkina handelend onder de naam Anensa kozijnen.

Artikel 1. Definities.

 1. Onder “leveranciers” wordt verstaan Anensa kozijnen alsmede, de onder haar verantwoordelijkheid werkzame personen en onderaannemers.
 2. Onder “opdrachtgever” worden verstaan de natuurlijke - of rechtspersoon/personen welke met de leverancier een overeenkomst aangaan.
 3. Onder “orderbedrag” wordt verstaan het totaalbedrag inclusief BTW zoals blijkende uit de opdrachtbevestiging of uit de door opdrachtgever aanvaarde offerte.

Artikel 2. Toepasselijkheid.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen de leverancier en de opdrachtgever en maken daarvan een integrerend onderdeel uit.
 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken tussen leverancier en opdrachtgever dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 3. Geldigheidsduur offertes.

 1. De door de leverancier uitgebrachte offertes welke zijn gebaseerd op of door of namens de leverancier verrichte in metingen en opnamen, hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na de datum van de offerte.
 2. Offertes welke uitsluitend zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens zijn vrijblijvend.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst.

 1. De overeenkomst komt tot stand zodra de aanvaarding van het aanbod de leverancier heeft bereikt, uit deze aanvaarding moet blijken, dat de opdrachtgever zich verenigd met de toepasselijke verklaring van de algemene verkoop - en betalingsvoorwaarden.
 2. Indien in de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het vorige lid bepaalde overeenkomst pas tot stand, indien de leverancier aan de opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 5. Wijzigingen.

 1. Wijzigingen in de overeenkomst zoals in m.b.t. de omschrijving van de werkzaamheden, de materialen en de voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
 2. Indien de wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van het orderbedrag dan dienen deze wijzigingen schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 6. Kwaliteit en omschrijving.

 1. De leverancier verbindt zich jegens opdrachtgever om hem de zaken te leveren in de omschrijving en de kwaliteit als omschreven in de (eventueel later gewijzigde) opdrachtbevestiging of de door opdrachtgever aanvaarde offerte.
 2. De leverancier verbindt zich jegens de opdrachtgever om de werkzaamheden op een degelijke wijze uit te voeren.

Artikel 7. Termijnen.

 1. Eventueel in de overeenkomst of de offerte genoemde termijnen nemen een aanvang bij het tot stand komen van de overeenkomst tenzij tussen partijen schriftelijk anders (nader) wordt bepaald.
 2. De termijnen zijn voor de leverancier niet fataal, met dien verstande, dat de leverancier zich verplicht om in alle redelijkheid van hem verwachten inspanningen te leveren om aan zijn verplichtingen tegenover de opdrachtgever te kunnen voldoen.
 3. Overschrijding van een fatale termijn door de leverancier levert voor de opdrachtgever geen reden op voor gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij op het moment van de overschrijding reeds duidelijk is dat daarna de nakoming voor de opdrachtgever niet meer zinvol is, dan wel de nakoming niet meer binnen redelijke termijn en op voor de opdrachtgever aanvaarde voorwaarden mogelijk is.

Artikel. 8. Levering

 1. De opdrachtgever is verplicht om er zorg voor te dragen, dat binnen de met de leverancier gemaakte afspraken, de bouwplaats op tijd en op de overeengekomen wijze bereikbaar is.
 2. Wanneer de opdrachtgever niet aan zijn lid 1 vermelde verplichtingen voldoet, dan zal in overleg met hem naar een oplossing worden gezocht. De aan deze oplossing verbonden meerkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
 3. Reclamaties betreffende beschadigingen van uw bestelling worden na de montage niet meer geaccepteerd, u dient dit dus vóór de montage te melden aan Anensa kozijnen. Dit geldt ook voor eigen vervoer.

Artikel 9. Vooruitbetaling.

 1. Gelijktijdig met de definitieve in meting door de leverancier dan wel na ontvangst door de leverancier van de definitieve maatopgave van de opdrachtgever ontvangt de opdrachtgever van de leverancier een eerste deelrekening ten bedrage van 30% van het orderbedrag.
 2. Deze deelrekening dient binnen 8 dagen door de opdrachtgever te worden betaald op de door de leverancier aangegeven wijze.
 3. Bij niet betaling binnen de in lid 2 genoemde termijn heeft de leverancier het recht de levering van de materialen en de aanvang van het werk op te schorten totdat de opdrachtgever heeft betaald dan wel voldoende zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 4. De leverancier zal bij niet-nakoming door de opdrachtgever van zijn in lid 2 genoemde verplichtingen aan de opdrachtgever een nieuwe termijn stellen waarbinnen deze zijn verplichtingen alsnog kan nakomen.
 5. Bij niet nakoming door de opdrachtgever, binnen de verlengde termijn van zijn in lid 2 vermelde verplichtingen, heeft de leverancier daarna het recht de overeenkomst met de opdrachtgever zonder rechtelijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder dat hem dat tegenover de opdrachtgever schadeplichtig maakt.
 6. De eventueel uit de opschorting voortvloeiende meerkosten voor de leverancier alsmede, de eventuele vertragingsschade voor de opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10. Betaling.

 1. De deelrekening en de eindrekening dienen door de opdrachtgever steeds binnen 8 dagen te worden betaald op de door de leverancier aangegeven wijze.
 2. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever door het louter overschrijden van de betalingstermijn van rechtswege een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand.
 3. Bij niet-nakoming door de opdrachtgever van zijn betalingsverplichting heeft de leverancier het recht zijn prestaties uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.
 4. Het hiervoor in artikel 9 de leden 4 en 5 bepaalde is bij overschrijding van de betalingstermijn van de overeenkomst van toepassing.
 5. Indien de opdrachtgever ondanks aanmaning in gebreke blijft met de betaling van het verschuldigde en de leverancier als gevolg daarvan zijn vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, komen alle daaraan in redelijkheid te maken kosten, zowel in als buiten rechte gemaakt voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11. Annulering door de opdrachtgever.

 1. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst met de leverancier wenst te ontbinden, voordat de leverancier een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst, dan dient de opdrachtgever aan de leverancier te vergoeden de door deze reeds gemaakte offertekosten alsmede, bij wege van schadevergoeding een vergoeding voor gederfde dekking voor algemene kosten en winst ter grootte van 10% van het orderbedrag.
 2. Nadat de leverancier een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst is annulering van de opdracht niet meer mogelijk, aangezien het om maatwerk gaat.

 Artikel 12. Overmacht.

 1. Onwerkbaar weer, zoals harde wind, hevige regen of sneeuwval en vorst, waardoor het werk technisch niet uitvoerbaar is en/of de uitvoering voor de opdrachtgever en/of leverancier onaanvaardbare schade tot gevolg heeft, leveren zowel voor de opdrachtgever als voor de leverancier een grond om voor de duur van het onwerkbare weer de werkzaamheden op te (doen) opschorten, zonder dat partijen daardoor tegenover elkaar enig recht op schadevergoeding kunnen doen gelden.
 2. Omstandigheden welke niet zijn te wijten aan grove schuld of opzet van de leverancier en welke niet zijn te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet voor rekening komen, zoals staking, in - en uitvoerverboden, staking van de energie leveranciers, wegblokkades, brand, oorlog, muiterij, ongeregeldheden, natuurrampen en dwingende wijzigingen van de daartoe bevoegde overheden geven aan de leverancier het recht de overeenkomst met de opdrachtgever op te schorten, zonder ter zake van deze opschorting gehouden te zijn tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever.
 3. In de omstandigheden zoals in lid 2 van dit artikel vermeld is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, nadat hij de leverancier een redelijke termijn heeft gesteld om de overeenkomst alsnog na te komen en de leverancier daarbij al of niet toerekenbaar tekort is geschoten.

Artikel 13. Ontbinding.

 1. Onverminderd het bepaalde in de gevallen hiervoor genoemd in artikel 9 lid 5 en artikel 10 lid 4 wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of voorlopige surséance van betaling wordt verleend, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de leverancier geleden schade, onder meer bestaande uit transportkosten en winstderving.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud.

 1. De eigendom van de door de leverancier geleverde zaken verblijft bij de leverancier totdat de opdrachtgever alle verplichtingen is nagekomen uit de overeenkomst alsmede, uit eerdere of latere met de leverancier gesloten gelijksoortige overeenkomsten.
 2. In de gevallen genoemd hiervoor in de artikelen 9 lid 5 en artikel 10 lid 4, alsmede bij faillissement en surséance van de opdrachtgever is de leverancier gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen, onverminderd het recht van de leverancier op volledige schadevergoeding.
 3. Alle door de leverancier in redelijkheid gemaakte kosten om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust weer in zijn bezit te krijgen, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever verplicht zich reeds nu ter zake van de uitoefening door de leverancier van zijn recht op terugname alle mogelijke medewerking te verlenen.

Artikel 15. Garantiebepaling.

 1. Op de leveringen van de materialen zijn de garantiebepalingen van de fabrikanten van toepassing, de overige garanties zoals genoemd in de opdracht.
 2. De opdrachtgever dient zich na de ontdekking van een tekortkoming op korte termijn schriftelijk met zijn klacht te wenden tot de leverancier en al het redelijke te doen tot behoud van de zaken.
 3. De leverancier zal binnen de garantiebepalingen van de fabrikant(en) en onverkort zijn eigen aansprakelijkheid op grond van de wet de materialen herstellen dan wel vervangen.
 4. Werkzaamheden door de opdrachtgever gedurende de garantietermijn(en) aan de zaken verricht, anders dan tot behoud van de zaken, doet het recht van de opdrachtgever jegens de leverancier en de fabrikant(en) uit hoofde van de verstrekte garantie(s) vervallen
 5. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan dan zijn de leverancier en de fabrikant(en) gerechtigd de nakoming van hun garantieplicht op te schorten tot dat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 6. Het bepaalde in lid 5 van dit artikel geldt slechts voor zover de ernst van de tekortkoming, onder afweging van de wederzijdse belangen, een dergelijke opschorting rechtvaardigt.
 7. Een eventueel recht op schadevergoeding zijdens de opdrachtgever jegens de leverancier zal nooit meer bedragen dan het orderbedrag.

Artikel 16. Toepasselijk recht.

 1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

Artikel 17. Klachtenregeling.

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.